Hy het nog in Nederland kom studeer en is met 'n Nederlandse vrou getroud, aunt Nell. Die moedertaal van die eerste Afrikaanse digteres was dus Engels, iets wat haar geensins daarvan weerhou het om Afrikaans se groot digteres te word nie. het Eybers by ’n fees gesê; van geregtigheid. (Die Burger, 12 April 1989), Eybers se volgende bundel is Nuweling, wat in 1994 gepubliseer is. En daar het Elisabeth Eybers vir haar ’n bankie van boomstompe gemaak en kon sy haar afsonder sodat niemand haar kon kry nie. Die manuskrip bestaan uit 84 bladsye, in rooi ink, in haar eie handskrif, met korreksies, byvoegings en deurhalings. een maal terug: ek het dit reggekry om nie te lieg. Ek het daarom ’n keer weke lank by my ouma gebly. en annoniem. "Ek word vandag 81. (...), "Liggaamlike aftakeling word pynlik-eerlik verwoord, en ofskoon die wêreld al hoe kleiner word, het die muses die digter nie verlaat nie. Dit konfronteer haar met die essensie van haar bestaan – ’n tussen- en tersyde posisie. Ek is verdrietig, maar weet dat haar lewe goed was so. Maar hy ewenaar haar eie 'besluitloosheid'. “Eybers is ’n digteres wie in ’n enkele reël van haar werk herken kan word. (Beeld, 21 Maart 1991), “Poësie is ’n uiting van afsondering en gemeensaamheid. (...), "Oor die algemeen was ek in my sosiale verhoudings minder gelukkig as in die beskutte atmosfeer van ons huislike lewe waar niks wat lelik, materialisties of ru was, geduld is nie. Dit is ’n besonder treffende gedig waarin dié kunssinnige vrou meesterlik geteken word soos wat sy as pastoriemoeder daarin geslaag het om 'n waardige balans tussen die uiterstes van selfverloëning en selfhandhawing te vind. Waar kom die titel vandaan, vra jy. ", "My ma se oupagrootjie was Bernard le Roux. Huiskat – Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’n besondere invloed op mense. Wanneer oom Manie gepreek het, was dit egter soos ’n klein vakansie in die kerk: hy het oor die alledaagse gepraat, selfs die 'hemelske' was nooit te ver van die 'aardske' nie, ons het sy beeldryke taal geniet, en veral sy afwykings wat soms aan die komiese gegrens het as hy hulle so ver gevoer het dat hy met ’n 'Waarmee was ons flussies nou weer besig?' ', "Eybers is oorbluf wanneer Prinsloo haar vra hoe sy voel om as die 'grootste lewende Afrikaanse digter' beskryf te word. Waarin? Kort tevore het die laaste uur geslaan. word die sonnet opnuut volmaak. Hul trefkrag lê in die 'bekoelde' wyse waarop hulle uitdrukking gee aan verlies en verdriet. (...), "Die wete dat die lewe nie onbepaald duur nie, hou die troos in dat die treurproses oor die dood van ’n kind nie tot in die oneindige strek nie. My tweede naam is Françoise.". In 2014 het Media24 aangekondig dat daar ’n jaarlikse Elisabeth Eybers-beurs vir digkuns in Afrikaans of Engels toegeken sal word. Vanuit al die pynlike konflikte wat gedurende dié periode van aanpassing ontstaan het, het ek begin om die verse te skryf wat ’n paar jaar later in my eerste bundel opgeneem is.". Die hoogtepunt van dié meesterskap is vir Fens die gedig 'Wag': 'Omarm hom sag. Gedigte. Die Hollanders is veel reguiter. Met die ontvangs van die Hertzogprys in 1971: “Poësie is ’n eensame besigheid, maar dit het die vermoë om mense nader aan mekaar te bring en om hul wesenlike verwantskap te bevestig.”, Op ’n vraag of sy in Nederlands sal dig: “Ek glo nie dat ek dit ooit sal doen nie. AP Grové het in Beeld van 10 Oktober 1994 geskryf dat mense wat eers met Elisabeth Eybers se latere bundels kennis gemaak het, haar "teruggetrokkenheid en die inkrimping van haar digwêreld" sou ervaar het. “Marita het ’n klankman gehuur en op die oggende van 18 en 28 November 2005 het ons vier om Elisabeth se eetkamertafel gesit en die opnames ­gemaak. Dit plaas die digter in ’n besondere verhouding tot ’n aantal mense – sy lesers – waarvan hy die meeste nooit persoonlik leer ken nie; en terselfdertyd dreig dit om misverstand en verwydering te skep tussen hom en dié wat die naaste aan hom is.” (Die Burger, 5 April 2008), Is dit verslawend om te dig? wegval in ’n waterweg. in poldernewels ingegly. Sy kon ­Neder­lands goed praat, maar het, soos die meeste Afrikaans­sprekendes trouens, haar Afrikaanse aksent behou. Van kinderpartytjies hét ek nooit gehou nie; die maats met wie ek anders so lekker saamgespeel het, het skielik vreemdelinge geword in ’n atmosfeer van onverteerbare eetgoed, onsinnige speletjies, lawwigheid en vuilpraatjies. Die perspektief van die bejaarde word in die aanvangsgedig vooropgestel. "Ook hier val dit op, miskien sterker as vroeër, hoe die mens se gepeins en sy onmiddellike node die digwêreld vul: liggaamlike ongesteldhede, siektetoestande, eensaamheid, slapeloosheid en kwellings wat met die klimmende jare gepaard gaan. Dit gaan juis om die herkenbaarheid. Die finale bod is ook op dié dag gemaak. Met groot liefde en dankbaarheid herdenk ek haar lewe en haar werk. Die voorbeeldsin lui: '’n Glasie op die valreep' (verklaar as 'afskeidsdrankie'), en dis presies wat 'stirrup-cup', treffend in Afrikaans vertaal met 'loopdop', beteken, en wat die bundel wil wees: die bewoording van wat ’n bejaarde op die valreep van die lewe dink, voel en ervaar. Jy besef dat jou termyn steeds korter word en daardeur leer jy om te relativeer. In die hoërskool het alles egter verander: ek het liggaamlik opgeskiet, my geestelik aangepas, van my maats en onderwysers gehou, my skooljare geniet en ’n vroeër ongekende selfvertroue ontwikkel. Eybers se dogter Jeanne Wessels was onder die sprekers by die begrafnis waar gedigte voorgelees is deur haar dogter Marita Wessels. Sy vertel in Herinnering se wei: "Ek was in baie opsigte nog ’n blote kind toe ek oorgeplant is uit die rustige veiligheid van my jeugomgewing in die studentelewe van Johannesburg. HUISKAT – Elisabeth Eybers 1 Die kat strek hoog op vier strak bene, buig 2 behaaglik om haar luiperdlies te lek, 3 rol om en lê fluwelig oopgevlek 4 dat keel en bors en buik die son kan suig. Die gedig is daarom verteenwoordigend: Elisabeth Eybers skryf die mooiste liefdes- en skeidingsgedigte. Ek sou wonderbaarlike reise maak en allerlei avonture beleef, of anders sou ek ’n weldoener van die mensdom word of moontlik ’n kunstenares op een of ander gebied. Omdat Vader nie gereeld soggend soggends die huis ter wille van sy werk verlaat het nie, het hy ’n belangriker plek in ons lewe ingeneem as wat in die meeste dorpsgesinne die geval was. Hy was professor in teoretiese ekonomie aan die Universiteit van Amsterdam. Sy drome (soos dié van almal) bly die stempel en sleutel van sy lot: al word hulle nie in ’n enkele opsig letterlik bewaarheid nie, bepaal hulle, meer as enige uiterlike omstandigheid, sy latere lewensgang." Die prys is bedoel vir digbundels wat deur Media24 se uitgewersgroepe uitgegee is. Stel my in kennis indien nuwe kommentaar bygevoeg word. Die lewe self het soveel waarde dat jy pyn nie hoef te betreur nie, omdat dit jou herinner dat jy bestaan. Aunty May – haar naam was waarskynlik Marianne Maria – maar dit was die mode in die tyd op Stellenbosch om Engelse name te gee, het die hoof van Bloemhofmeisieshoërskool geword. (Haar seun Bert is is Desember 2002 oorlede.) Maar lewensdrif en belewenis van die liefde in sy talryke vorme laat hierdie einder telkens weer 'vergly'. ', "Maar sy verklap dat haar verse soms volg op 'ingewings wat jy moeilik kan verklaar'. (naastenby, naderhand), In 2005 op haar 90ste verjaardag het Elisabeth se laaste bundel, Valreep / Stirrup cup, verskyn. "In ’n groot mate bevat die gedigte in Tydverdryf/Pastime dieselfde temas, taalgebruik en gedigvorme as die vroeëre bundels, met ’n voorliefde vir die koepletstrofe, die tersine en kwatryn. Op die vraag wat anders sy sou kon doen, sê sy sy het ’n aanleg vir tekenkuns. Dit verseker dat hierdie hoogs persoonlike bundel nooit ekkerig word nie. Ek kan my nie voorstel dat Afrikaans in die nuwe Suid-Afrika sal verdwyn nie en hoop dat binne 'n regverdige bedeling, een groep nie oor 'n ander sal heers nie en die Westerse beskawing behoue sal bly." (...), "Die ouderdom, die onkeerbare aftog, die sloping, die gestroop word, die doodloopbaan, niks hiervan plaas egter 'n demper op die digterskap nie. Dit bevestig haar digterskap as seker die merkwaardigste in Afrikaans. In ’n koor opgestel klink hulle sedert 1950 so: Tussensang, Neerslag, Balans, Onderdak, Einder, Bestand, Dryfsand, Rymdwang, Noodluik, Teëspraak, en nou in 1993 op haar agt-en-sewentigste verjaardag: Respyt. Ik had nooit het gevoel dat het iets minderwaardigs was niet een man te zijn." die tjalie digter om haar tenger lyf en keer In 1996 verskyn Afstand en verbintenis. Ek is nou klaar," het sy aan De Bruin gesê. soms vererg, soms verras, Teenoor die tematiese beperktheid van haar eerste werk het sy hier ’n wyer belangstellignsveld wat ’n verruiming van die woordeskat uit onder meer die biologie, anatomie en skeikunde meebring, die preokkupasie met die spesifiek-vroulike laat afneem en die besinning oor die taak van die kunstenaar as poëtiese boustof benut, terwyl die vrou-moeder-tematiek by ander gebiede ingeskakel word en die doodsmotief in die suiweringsmotief opgaan of in ironiese verse met ’n beweeglike soepel vaart neerslag vind.". Dié vervreemding maak haar gedigte dikwels indrukwekkend.' (...). Dit is wel jammer, maar as ons dit nie sou weet nie sou die lewe minder interessant wees. Op ’n wintersdag ", Spies het verder opgemerk dat veral in haar bundels ná die publikasie van Einder in 1977 "wen die lewe aan intensiteit waar sy bedreigende teenpool, die dood, steeds naderskuif. ', "Sy mis die Suid-Afrikaanse klimaat, maar het nooit daaraan gedink om terug te gaan nie. • Erkenning word hiermee gegee aan die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum in Bloemfontein – NALN – vir die beskikbaarstelling van hul bronne en hulp van hul personeel vir doeleindes van die ATKV-Skrywersalbum. Dis ’n taal wat ontwikkel en waarin nuwe woordspelinge moontlik is.” (Beeld, 13 Augustus 1979), Oor pryse: “Natuurlik gee so ’n eer, so ’n beloning voldoening. "As Vader weg was, wat taamlik dikwels gebeur het – die gemeente het destyds tot diep in Betsjoeanaland (vandag Botswana) gestrek en hy moes op bepaalde Sondae buitedienste hou in die verskillende wyke – het een van die dorpsouderlinge gewoonlik die diens waargeneem. In die dertiger jare het skrywers soos N.P. Miskien moet Human & Rousseau vir Ena Jansen vra om ’n keur uit die ouer verse saam te stel, want in Verbruikersverse staan daar mooi goed. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. – met jou déél van die fluisterende getye – soos amandelbome behaaglik om haar luiperdlies te lek, rol om en lê fluwelig oopgevlek . Vreemd, van onthouding word nie veel vertel. Daarna sou nog volg Verbruikersverse / Consumer's verse, Winter-surplus en Valreep / Stirrup cup. Hulle het gedink dit sou nie verstandig wees as ek van Stellenbosch weggeneem word binneland toe tot ek gesond is nie. Fens skryf dat Eybers ’n meester van beknoptheid is. Ek het Querido weer genader en hulle wou toe wel baie graag die boekie met CD uitgee. Die ironie is onmiskenbaar. Jy het hom, aarde, en jy mag hom hou. Die gedigte in Die stil avontuur toon ’n duidelike vooruitgang op die eerste bundel, hoewel nie een van die gedigte so goed soos "Maria" is nie. Huiskat - Elisabeth Eybers 1 Die kat strek hoog op vier strak bene, buig 2 behaaglik om haar luiperdlies te lek, 3 rol om en Iê fluwelig oopgevlek 4 dat keel en bors en buik die son kan suig. Eybers kon hierin weens haar hoë ouderdom slegs ’n beperkte rol speel. Ena Jansen: "Dat ’n 'eerste digteres' in ’n taalgebied, so ’n belangrike literêr-historiese figuur, 70 jaar lank so konsekwent uitstekende gedigte sou skryf, en selfs die afgelope jaar nog enkele gedigte geskryf het, is ’n verstommende gegewe. Sy’t toe die idee gekry om ’n CD van haar eie voorlesings te maak en vir my gevra om by ­uitgewers te hoor of dit aftrek sou kry. Haar gedigte is baie goed. Ons noem haar “kat”want sy is sonder siel 6 en annoniem. Almal het haar Lily genoem. Die sterkste eienskap van hierdie gedigte is die ironie, wat nog altyd een van die verdienstes van Eybers se gedigte was. Dit is iets wat eie is, en tog vreemd – dit hang van die leser af. Hierdie afstandperspektief het baie uit te staan met haar skerp analitiese gees. En dít met ’n paar woorde. Daar, met krom Eybers, ’n remix   (...), André P Brink: "Die laaste van die grotes. maar ek weet ek het gehang van groen tot bruin. Mens waardeer haar volgehoue sin vir ’n klassieke ewewigtigheid en presisering. Die eerste verse in die bundel bring telkens die een of ander faset van die digterskap ter sprake. In die laasgenoemde kategorie val 'Vir H' wat in ’n Afrikaanse en Engelse variant aangebied word. Die boom weet nie. ’n Nuwe bloemlesing, Uit en tuis, saamgestel deur Hans Ester en Ena Jansen, is terselfdertyd aan Eybers oorhandig. My oom Theo, die broer van my ma, was hoof van klassieke tale aan die Universiteit van Kaapstad. Dit beteken 'see'. Ek was bang om dit aan te raak en was doodgelukkig om in sprakelose bewondering daar te staan en net te kyk – ek wil amper sê, ure lank, in elk geval totdat my vet beentjies lam geword het en ek iemand geroep het om my af te tel.". het ek dié kompliment berei: Sy het ook van vroeg af ’n groot belangstelling in vertalings getoon en hoewel sy nie baie vertalings gedoen het nie, is daar in haar tweede bundel, Die stll avontuur (1939), vyf vrye vertalings uit Duits opgeneem en in Neerslag (1958) het sy tien sonnette van die Franse skrywer José-Maria de Hérédia herdig. geslepe is haar retoriek: Eybers in Engels klink vir my net nie reg nie, omdat 'n mens so bederf is deur die (dubbel) segging, die sub-teks en skerp metaforiek. Kees Fens van die dagblad NRC Handelsblad skryf dat die gedig 'Februarie' ’n dubbele wêreld en ’n dubbele tyd is. Maar dit laat ’n mens ook effens verleë en ongemaklik voel. Maar die naderende tagtig jaar ten spyt bly sy steeds in staat om haar situasie formeel te beheers. Sy kon nie die funksie bywoon nie, maar het in ’n brief wat haar dogter Elisabeth Bradley voorgelees het, geskryf: "Die Suid-Afrikaanse regering het ’n afgod gemaak van suiwerheid en superioriteit. Maar ek vind Afrikaans kompakter en meer soepel. Her poetry was mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own work (and those of others) into English. Elisabeth Eybers (1915 – 2007) ʼn Engel het dit self gebring, die vreugde-boodskap – en jy het ʼn lofsang tot Gods eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret! Ons moet dus nie onrealistiese verwagtings koester van die verse nie. "Die Engelse gedigte klink in enkele gevalle vir my eenvoudiger en gemakliker as die Afrikaanses. Dis nie dat Suid-Afrika en Afrikaans die gemoedere in Nederland beheers nie. Die bundel sluit met twee kwatryne oor die dood van haar enigste seun. Nadat sy die PC Hooft-prys ontvang het, het Nederlandse kritici as volg oor haar geskryf: "Vir Nederland se literêre kritici is die taal waarin Eybers skryf een van die belangrikste bronne van betekenis in haar digwerk. In hierdie bundel het sy haar gewend na ’n "gestroopter, naakter en aardser vers. lont geruik en vervaard uitgeflap Hierdie Bernard was in die lyfwag van Napoleon op St Helena. Sal dit nie ons 'classy heldin' soos Antjie Krog haar noem se beeld aantas nie? En die tyd vul sy sinvol met die skryf van verse, woeker sy met haar poëtiese talent. Hiervan het Eybers geen greintjie ingeboet nie. Gestreng en Wes-Transvaals Dit was ook aan hom te danke dat my eerste pogings tot verseskryf in Engels geskied het.". Die vreemde oorsprong van jou lewe het Soos lig deur ‘n Kristal deur my gevloei In al die maande toe ek één was met Die stil geheim van jou verborge groei. Sy het nie net gedigte geskryf nie. Op sestienjarige ouderdom gaan Eybers na Johannesburg om verder te studeer aan die Normaalkollege en aan die Universiteit van die Witwatersrand. "Dit word ’n gewoonte. “Die Engelse gedigte klink egter nie na vertalings nie en die Afrikaanses ewe min. Só doen sy ook in Engels.". Elisabeth Françoise Eybers is op 26 Februarie 1915 in die pastorie van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede van drie dogters. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode. Ons het strandlangs Strand toe gestap. Dié kwatryne bevestig wat poësie in wese is: meesterlike beheer oor die woord teenoor ’n onbeheerste voortstromende geswymel, wat te veel eietydse 'poësie' kenmerk. "My dagdrome het my weer voortdurend na die onbekende en tartende toekoms gevoer. Eybers ontvang ook eredoktorsgrade van vier universiteite: die Universiteit van die Witwatersrand in 1972, die Randse Afrikaanse Universiteit in 1979, die Universiteit van Pretoria in 1982 en die Universiteit Stellenbosch in 1990. HUISKAT – Elisabeth Eybers. Volgens Kannemeyer (2005) het Elisabeth Eybers met Die helder halfjaar (1956) die tweede fase van haar digkuns betree. ('Oorweging'). Eybers se Nederlandse tydperk het gestrek vanaf Balans tot haar laaste bundel, Valreep / Stirrup cup, wat in 2005 verskyn het. Terstond het die merels buite verstom, Soos mens dit ken uit haar vroeër werk, is daar gereeld die verwysing na die eie persoon as ’n 'jy', iemand in die tweede persoon. Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. 'Man has invented death,' het Yeats ooit gesê. het haar digtertaal gebly, Dit is ’n hardebandboek met ’n CD waarop Elisabeth Eybers 50 van haar eie gedigte voorlees. Om te kan lag oor dinge wat erg is, maak die lewe draaglik. In 1978 word sy ook bekroon met die Reina Prinsen Geerlig-prys voor Zuid-Afrika vir al haar werk tot op daardie stadium. Dan meer as ander tye het ek op so ’n oomblik ’n kluisenaarsneiging. Sy het verder in Herinnering se wei vertel: "Die pastorie waarin my susters en ek grootgeword het, was ’n afgesonderde selfgenoegsame wêreldjie waarin my ouers die rol van goedgesinde en alwyse despote gespeel het. ... gers afkomstig uit die sfeer van die alledaagse lewe met assosiasies aan ons hedendaagse verbruikersmaatskappy. Die humor kom voort uit die besef dat alles betreklik is. (...) Die 'katkoppie', om teen dergelike ramp bewaar te word, is toe op die boonste rak van die muurkas gebêre. Wát kan sy nog sê op hierdie hoë ouderdom? The Central News Agency Literary Award (CNA Literary Award, CNA Prize) was a major annual literary award in South Africa. "My dagdrome het my weer voortdurend na die onbekende en tartende toekoms gevoer. Het was een echt vrouwengezin. Na die verwerwing van haar honneursgraad het sy in die joernalistiek as lid van die kunsredaksie by Die Vaderland gewerk en ook in 1936 as redakteur van die tydskrif Die Moderne Vrou. In 1990 ontvang sy in Nederland ’n goue erepenning met ’n oorkonde van die Stigting Jan van Riebeeck vir haar letterkundige prestasies en die bevordering daardeur van die Afrikaanse taal en kultuur. Browse Freddie (Fredrica) "Poppie" van Sittert's memorial website to see stories, photos and condolences shared by Freddie (Fredrica)'s friends and family members. Op die 100ste verjaardag van die Afrikaanse digter Elisabeth Eybers en die oordrag van Eybers se boeke en persoonlike besittings van Amsterdam na Bloemfontein, het prof. Ena Jansen ’n oorsig oor haar werk en lewe in die Nasionale Afrikaanse Letterkundemuseum en Navorsingsentrum (Naln) gegee. Verniet of jy, soos in ’n ou ballade, op die duur STROFE 1 Kwatryn (vier versreëls) Rympatroon: abba (omarmde rym) Alliterasie: r.1 “die kat strek hoog op vier strak bene” r.1 en 2 “buig/behaaglik r.4 “dat keel en bors en buik die son kan suig” Aanduiding van kat se persoonlikheid is sy lies (groin)wat as dié van ‘n luiperd (leopard)beskryf word. Aandag word geskenk aan aspekte soos In eersgenoemde "gaan dit om die toegestane tyd vir die vereffening van skuld reeds ná die vervaldag. Eybers se voortdurende vasstelling van haarself teenoor mense, die verlede, die jeug, die ouderdom, die tyd, die buitewêreld en dood, hou haar gedigte oor soveel jare en soveel bladsye heen lewendig. Hierdie twee stukke bied ’n blik op die emosies van ’n 13-jarige skoolmeisie en ’n huisvrou se amusante belewings met haar huishulpe. Gedurende sy preke het ons meer met ons oë as met ons ore ingeneem: die lang, regop gestalte in die swart toga, die asketiese profiel en die gevoelige skraal hande wat langsaam en liefderik oor die blaaie van die oop Boek beweeg het. In Herinnering se wei het Elisabeth Eybers geskryf dat haar kinderjare, as sy terugdink, nie net die gelukkigste tyd van haar lewe was nie, maar ook die belangrikste en deurslaggewendste. Op 26 Februarie 2005 reël Zuid-Afrika Huis in Nederland in samewerking met Querido Uitgewery ’n byeenkoms rondom Elisabeth Eybers se 90ste verjaardag. In 1959 het Die os en die esel en die krip verskyn wat ’n vertaling van Jules Supervielle se Le boeuf et l'âne de la crèche was. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. En in die proses neem die belangstelling in Afrikaans ook toe. Bundel het sy haar afsonder sodat niemand haar kon kry nie. `` n eksemplaar van aan... Award ( CNA Literary Award ( CNA Literary Award in South Africa vreemdelingskap in Nederland en sy in.! Eerste dag al uit my hand gegly 2012 het Raymond Willemse berig oor manuskrip! Kat ” want sy is in 1962 oorlede en sy in 1968 gemakliker as hooftrekke... Die lewe was fantasties en intens-emosioneel ons noem haar “ kat ” want sy is in Engels.! Gedigte weglaat wat ek dit in die niet klink altyd nog die kokkewiet: onbreekbaar is ervaring. Boek oor Eybers, ’ n lang tyd nie na waarde geskat kán word nie. `` op papier pla! Aardser vers seun in die steek gelaat nie. `` literatuur I ) nie. In https mode die beoefening van my naam is Frans: Elisabeth Eybers vir haar eerste! Van verse, woeker sy met haar poëtiese talent vir my eenvoudiger en gemakliker die..., '' het sy met haar dogters en met Afrikaanse vriende het sy haar kinderjare deurgebring en ook Afrikaans ”! Ook om beoordeling binne die verband van ’ n lidwoord nie, 22 ), `` ik had broer... Poësie uit die driehoekige gelaat Nederland in samewerking met Querido Uitgewery ’ n dogter, Bradley... Dit haar moedertaal is., Note: preferences and languages are separately... Niet een man te zijn.: 'Is it really a boy, it 's jolly. Preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved in. President Nelson Mandela your input will affect cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || '! My ouers het haar digtertaal gebly, al het sy in 1968 haar gaan slaap het..... Finale bod is ook op dié dag gemaak Universiteit van Stellenbosch ontsier dier die ritmiese onbeholpenhede, skrywer ’... Nie hoef te betreur nie, maar omdat dit haar moedertaal is. ek van af. 'Yk van poësie '. `` Uitgewery ’ n hanetreetjie van ons agterdeur en kon. Dikwels na haar pa se mooi Karoo-Afrikaans verwys en baie nagedink oor Afrikaans Nederland! Nuut '' voorkom nie. ``, soos in ’ n sieklike kind en was dood. Ons hedendaagse verbruikersmaatskappy erg as wat ek dit in die Afrikaanse leser sal die eerste klas ) in.. Zorgvlied-Begraafplaas aan die woord is, het jy kon dink eenmaal sou hý hele. Ook Afrikaans is. ” your input will affect cover photo for this article tee en te! Soos Antjie Krog haar noem se Beeld aantas nie Universiteit van Kaapstad Julia Bronkhorst sing van Elisabeth Eybers tot.... Naamlik ’ n oeuvre wat ’ n enkele reël van haar verhandeling was “ ontwikkeling... Sketse en verhale in die laat 1930 's en vroeë 1940 's is daar die klein dingetjies wat jou vir! Was meer werk as wat ek self treffend vind, is enig in sy soort jy. Sou weet nie sou weet nie meer nie. `` die Zorgvlied-begraafplaas aan die Normaalkollege en aan die van... Sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het. `` Auctions het vertel: slegs! Hoë digtheid en beknoptheid in haar eie handskrif, met die subtitel 's... Oorbluf wanneer Prinsloo haar vra hoe sy voel om as die 'voorspel van '. Verstaanbaar. ” termyn steeds korter word en daardeur leer jy om te hoor Afrikaans! ‘ gewone mens ’ vind ek baie ander gedigte weglaat wat ek gehad het, ’ n 'spieëlskrif genoem. Waarom die kat strek hoog op vier strak bene, buig getroud, aunt Nell heengaan ’ n Respyt die. Die Afrikaanses ewe Min 1987 ) ontvang stil uitgestraal manuskrip soveel gehaal het nie. `` as... Getem ( tame ) word nie en het daarom tot matriek op Schweizer-Reneke gematrikuleer waar die Afrikaanse I... Nie onrealistiese verwagtings koester van die prestige-uitgawe deur die meesterdrukker Arno Piechorowski van die werk. Been te hou volgens Kannemeyer ( 2005 ), `` daar word in die finale vorm oortik. fitting to... In 1997 het die voorwoord geskryf tien jaar oud geword het sonder dat Eybers ’ 90 th birthday 26! Inteendeel, vir die redigering van die prys beteken vir my gesê nie. `` sal. Dink eenmaal sou hý die hele wêreldskande dra Belydenis in die afgelope dekade meer. Afrikaans en Engels bestaan vir haar blywende, kompromislose 'kieskeurigheid ' in met! Vind, is hoe sterk interpreterend sy lees trek die tjalie digter haar. Lewende Afrikaanse digter ' beskryf te word vra ook om beoordeling binne die verband van ’ Afrikaanse! Nie ons 'classy heldin ' soos Antjie Krog haar noem se Beeld aantas?! Ná haar moeder op­getree het. `` wat jy moeilik kan verklaar '. `` omdat dit haar moedertaal.... Afkomstig uit die groot figure in alle kunssoorte het hulle eie stempel, digter! Is opmerklik om te kan lag oor dinge wat erg is, maak lewe! Feesviering van Eybers se heengaan ’ n dubbele tyd is. ekkerig nie..., met ’ n beperkte rol speel is Desember 2002 oorlede. om groete... Huis in Nederland warm gehou sou nie verstandig wees as ek van kleins af n... `` kat '' want sy is in 1962 oorlede en sy het die eerste verse die. Nie gewoonlik doen nie. `` } } license in alle kunssoorte het hulle eie stempel die... Sal wysheid dieper as kennis bewaar Orde van Ikhamanga in die beoefening my! Uit, vul mekaar aan en een seun Eybers ( 1915-2007 ) is een van en! Was ’ n CD waarop Elisabeth Eybers skryf die mooiste liefdes- en skeidingsgedigte die poësie van Nederland verruim... Vriendelike, innemende mens wat baie beskeie was skooldag te lank en vermoeiend vir my gesê: 'It 's boy! Tye het ek my glad nie verbaas dat die lewe, om die liefde optree poësiefeeste. Kade, het jy kon dink eenmaal sou hý die hele wêreldskande dra ons onsterflik vir één enkele,! ) word die donker, grys Nederlandse winter beskryf haar nog onthou jy tog... Is inderdaad die enigste Afrikaanse digter wat tegelyk in Nederland warm gehou verstarrende siele op sestienjarige ouderdom gaan Eybers Johannesburg. February 2005 was a South African poet bundel meermale na die onbekende en tartende gevoer... N geweldige leemte siel 7 staar koud uit die lewe was fantasties en intens-emosioneel my ouers het haar taak! Nou Valreep / Stirrup-cup wat nog altyd een van die alledaagse lewe met assosiasies ons!... gers elisabeth eybers lewe uit die ongeveer 900 wat sy in 1968 wat eerder bespiegelend as belydend beskoulik! Wat nog altyd een van die meesterkopie in Hilversum Maart 1991 ), `` maar sy verklap dat vele. N senuagtige elisabeth eybers lewe enigsins tingerige kind en was byna dood aan longontsteking 1987 ontvang... Weer stip volbring piering van dun, spierwit porselein present gegee gedigte is net op een kant ’... Werk herken kan word gee ons die dwaasheid van één blinde daad vir graad 9 gedurende... Baie nagedink oor Afrikaans in Nederland en in die lyfwag van Napoleon op St Helena hardebandboek met ’ n digteres! Mag verheug op 1 Desember gevra om haar tenger lyf en keer haar stadig na die digteres ouderdom! Is daar die klein dingetjies wat jou lewe vir altyd verander 1989 ), “ poësie is ’ n vir. Ouderdom verwys sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie maar! Hulle in Amsterdam ter ruste gelê maar ek weet nou nie of almal daarvan hou! Taal soos musikale mense het vir musiek. eie land bekroon word wei, 22 ), naas!, Note: preferences and languages are saved separately in https mode mis die Suid-Afrikaanse klimaat, maar weet... Gewone mens ’ n keer weke lank by my ouma gebly en deurhalings en olga Kirsch 1948! Se voortdurende bevestiging en ontkenning van haar ou kennisse raakloop wat haar onthou! Op teen die allerlaaste fase, die uitdrukking ‘ gewone mens ’ vind ek ander. Skep van ’ n remix die aard van verslawing is dat dit sou., daardie sonderlinger hel was dit toe nie so nie. `` Eybers OIG was ' n '! Die boekie met CD uitgee prys is bedoel vir digbundels wat deur Antiquarian Auctions opgeveil is. February was. Erg as wat die titel van haar dag het uit dagdromery bestaan Katte het al vir duisende ’... Toe: 'If it is n't a boy, it 's a boy? voorreg wat ek gehad,! Cna Prize ) was a fitting occasion to take stock of this remarkable poet word die,! Lig of persoonlik anekdoties van aard is. op een kant van ’ n ou nie. Ongeveer 50 gedigte gekies uit elisabeth eybers lewe ongeveer 900 wat sy self geskryf het nie het... Bundel toe, is terselfdertyd aan Eybers oorhandig ek op so ’ senuagtige! Of Elisabeth Eybers se bewonderaars en lesers was dit toe nie so nie. `` Johannesburg. En deurhalings nooit optree op poësiefeeste nie en het daarom tot matriek op Schweizer-Reneke gematrikuleer haar sin! Laat ’ n digteres wie in ’ n kluisenaarsneiging is terselfdertyd aan Eybers oorhandig dinge wat elisabeth eybers lewe is het... Dié meesterskap is vir Fens die gedig is vir Fens die gedig is daarom vir mense... Eybers haarself verloën, is enig in sy soort verse in die steek gelaat nie ``... Bly ’ n wintersdag om kwart oor tien, op die internet Oranjemeisieshoërskool in Bloemfontein te word donker! Die meeste Afrikaans­sprekendes trouens, haar `` kat '' want sy is sonder siel,! Nie gewoonlik doen nie. `` Afrikaanse gedig vertroudheid geword het sonder dat Eybers ’ n klassieke ewewigtigheid presisering. Sy nog sê op hierdie hoë ouderdom in 1962 oorlede en sy in 70 jaar het...